Work Policy

CSR Policy – Norlax A/S

Danish version:

CSR strategien hos Norlax er sammensat således, at der arbejdes ud fra CSR lokalt, nationalt og internationalt. Norlax ser det som sin opgave at værne om og bakke op om det lokalområde, hvor virksomheden har sit domicil. Ligeledes arbejder virksomheden efter dansk lovgivning og industristandarder. 

Der arbejdes bla. efter de 10 gennerelle principper fra FN's Global Compact:

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.

2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

3. Virksomheden børopretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.

4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.

5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.

6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.

9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

 

Norlax har delt sin CSR politik i 5 hovedpunkter:

1. Strategi og ledelse

2. Menneske rettigheder

3. Arbejdskraft 

4. Miljø 

5. Bestikkelse og korruption

I det følgende er hvert punkt uddybet lokalt, national og international.

 

1. CSR-strategi og ledelse

Norlax har i sin overordnede strategi, at man som leverandør af et højt kvalitetsprodukt arbejder efter internationale standarder.

Norlax er en virksomhed, der er beliggende i et område ved den jyske vestkyst, hvor industrivirksomhederne er få, derfor er vores samfundsansvar af stor betydning for det nærområde virksomheden er beliggende i.

Norlax arbejder med overenskomst – Dansk Industri. Derved sikre vi, at allenationale regler og love overholdes. Desuden udarbejdes der lokalaftaler.

Norlax arbejder med internationale standarter, bla. OHSAS 18001 og Privat Label kunders Etiske standarder.

Norlax tager hensyn til menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i vores forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Norlax tager ved udvikling af nye projekter eller indkøb af nye maskiner hensyn til både miljø- og arbejdsmiljøkrav, udover de krav der sættes til hygiejnisk design.

 

2. Menneske rettigheder

Norlax sikre et godt arbejdsmiljø:

 At personlige værnemidler er til rådighed, og ansatte er uddannet i brugen. Udstyr, maskiner m.m. skal som minimum opfylde krav i Dansk lovgivning.

 At der træffes passende foranstaltninger for at forebygge ulykker og skader på personalet fysisk og psykisk. 

 At nye medarbejder modtager oplæring og arbejdsbeskrivelser.

 At arbejdsmiljørepræsentanter har mulighed for at udføre deres arbejde på arbejdspladsen.

 At arbejdsmiljødrøftelse laves årligt i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter, der opstilles arbejdsmiljømål og målene vurderes. 

 Som en del af Norlax’ arbejde med arbejdsmiljø laves Arbejdsplads vurdering – APV.

 Norlax har et brandvarslings system sammen med brand-og evakueringsinstruks.

  

Diskrimination:

 Norlax er imod diskrimination, på baggrund af national oprindelse, religion, alder, handicap, køn, medlemskab af fagforening eller politisk tilhørsforhold.

 Der skal ikke være forskelsbehandling ved ansættelse, aflønning, adgang til uddannelse, forfremmelse, opsigelse eller pensionering.

 

Socialt engagement:

 Norlax vil sikre et godt arbejdsmiljø og håndtere sygefravær med henblik på at forebygge, at medarbejderne nedslides.

 Norlax har en massør tilknyttet virksomheden, til forebyggelse og helbredelse af personale.

 Norlax tilrettelægger arbejdet, så der tages højde for de særlige behov, som nogle medarbejdere kan have på grund af fx stress, sygdom eller krise.

 Alle medarbejder ved Norlax har sundhedsforsikring.

 

3. Arbejdskraft 

Medarbejder:

 Norlax har ingen tvungen eller ufrivilligt ansatte, al ansættelse ved Norlax er frivillig valgt.

 Norlax har en mobbepolitik – Fysisk misbrug, seksuel eller anden chikane og verbal misbrug eller andre former for intimidering er forbudt.

 Ansatte ved Norlax, har ret til at tilslutte sig fagforeninger efter eget valg og til at forhandle kollektivt. Tillidsfolk har mulighed for at udføre deres arbejde på arbejdspladsen.

 Løn og arbejdstid overholder enhver dansk lov, overenskomst forhandles mellem DI -Dansk industri og CO industri.

 Alle ansatte modtager skriftlig og forståelige oplysninger om deres ansættelsesforhold med hensyn til løn, arbejdstid m.m. ved ansættelsesstart.

Børnearbejde:

 Norlax understøtter ILO-konvention 138 med hensyn til en passende alder for arbejdstagere og vil ikke samarbejde med leverandører, der bruger børnearbejde.

 Norlax ansætter ikke personale der er under 18 år, i vores personalemapper findes personoplysninger på hver enkelt medarbejder.

 

4. Miljø

 Norlax overholder til en hver tid nationale og lokale miljøkrav og regler.

 Norlax har en godkendt miljøgodkendelse fra De Danske myndigheder.

 Norlax bortskaffer affald i overensstemmelse med nationale og lokal miljømæssige lovkrav og regler.

 Norlax har begrænset brugen af Freon.Fryse- og kølerum er kølet med CO2.

 Norlax viseroptimalt hensyn til miljøet, når der planlægges nye aktiviteter.

 Norlax har følgende certifikater der tilgodeser miljø i fiske opdræt: Global GAB og ASC. 

 Norlax er MSC certificeret, hvilket tilgodeser bæredygtigt fiskeri.

 Norlax er der ud over godkendt til at bearbejde Økologiske produkter.

 Norlax kontroller at produkter overholder lovgivning på medicin rester, tungmetaller, PCB/dioxin. 

 Produkter er GMO fri. 

 Alle leverandører af fersk fisk underskriver en råvarer-specifikation på at de til en hver tid overholder lovgivningen.

 

5. Bestikkelse og korruption

Norlax og vores leverandører må ikke deltage i bestikkelse og korruption, der må ikke forfalskes dokumenter eller registreringer.